Important dates

Dostava prijave rada: najkasnije do 10. 08. 2016.
Obavijest o pristigloj prijavi rada: do 14. 08. 2016.
Predaja cjelovitih radova: najkasnij do 22. 08. 2016.
Recenzije: do 29. 08. 2016.
Konferencija: od 7.9. do 10. 9. 2016.